#03 ĐIỂM SÁCH: Tính hiệp hành trong đời sống và sứ vụ của Hội thánhChiều kích hiệp hành của Hội thánh phải được thực hiện bằng việc ban hành và hướng dẫn các tiến trình phân định làm chứng …

source

Viết một bình luận