Bài 16. Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc- Sử 6-Cánh diều[OLM.VN]#olm #lichsu6canhdieu #bai16
Tương tác trực tiếp tại:
Học xong bài này, em sẽ giới thiệu được những nét chính của cuộc đấu tranh về văn hóa và bảo vệ bản sắc văn hóa của nhân dân Việt Nam trong thời Bắc thuộc.

source

Viết một bình luận