Đánh giá nhanh. Chiếc xe Bugatti La Voiture Noire/LVN. Ở game Asphalt 8Kênh của tôi chuyên làm mọi game đua xe. Hãy đăng ký kênh, ấn chuông rồi ấn(chạm) tất cả sẽ có thông báo mới nhất. Thứ nhất(đầu tiên) là chia sẻ video, thứ hai là hãy đăng ký kênh. Rồi ấn(chạm) chuông chọn tất cả. Sẽ nhận thông báo mới nhất của kênh của tôi.
My channel specializes in all racing games. Please subscribe to the channel, press the bell and then press (touch) all will have the latest notifications. The first (first) is to share the video, the second is to subscribe to the channel. Then press (touch) the bell to select all. Will get the latest notifications of my channel.
Đây là video chuyên gia đua xe. Phẩn lớn sẽ công chiếu 10 giờ sáng hằng ngày theo mũi giờ GMT +7 /This is a racing expert video. Most of them will premiere at 10 am every day by the hour GMT+7
Lưu ý Kênh của tôi là đua xe.
Link tải game dưới mô tả của video này./Link to download the game under the description of this video.
Ios

Android/apk

Link my tiktok
Link tiktok của tôi

#Asphalt89 #Rebelracing #Ipadair2 #oppoa3s #Vietnam

source

Viết một bình luận