MODULE 3 – CHUẨN MỰC HÀNH VI VĂN HÓA ĐỐI VỚI BƯU TÁMODULE 3 – CHUẨN MỰC HÀNH VI VĂN HÓA ĐỐI VỚI BƯU TÁ
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO “TỔNG QUAN VỀ BƯU TÁ BƯU ĐIỆN VIỆT NAM”

Vietnam Post – Delivering more
www.vietnampost.vn

#buudienvietnam #vietnampost #vnpost #deliveringmore #guicaniemtin

source

Viết một bình luận