Phát triển nông nghiệp sạch công nghệ cao | VNUA – VTVPhát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ gắn với chế biến, kết nối tiêu thụ ngay, nâng cao vị thế, cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam. Đây là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Tại các trường đại học trong đó có Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nghị quyết đã được cụ thể hóa bằng cách đẩy mạnh nghiên cứu khoa học tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, công nghệ cao. Nhiều sản phẩm có thể thay thế hàng ngoại nhập, hàng nhập khẩu.

source

Viết một bình luận