Thiền Trong Đời Sống – Tâm Thiền cao nhất là sáng suốt định tĩnh trong lành – HT. Viên MinhThiền Trong Đời Sống 00:00 – Tâm Thiền cao nhất là sáng suốt định tĩnh trong lành 28:24 – Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác 42:40 …

source

Viết một bình luận