Tổng quan về công nghệ phần mềmLà cách sử dụng các công cụ, các kỹ thuật một cách có hệ thống
Phát triển các ứng dụng dựa trên máy tính
#CNPM #Tongquan

source

Viết một bình luận