Văn hóa và Con người | Phần A. IV



Tác phẩm: Văn hóa và Con người
Tác giả: Nguyễn Trần Bạt
Người đọc: Nguyễn Thu Hà
Thực hiện: Cùng Bạn Đọc Sách
—————————-
Phần A: Đại cương về văn hoá
IV. quan hệ biện chứng giữa Văn hoá và kinh tế
1. Quyết định luận kinh tế
2. Văn hoá và tăng trưởng.

source

Viết một bình luận